Спільний українсько-азербаржанський міжнародний

науково-освітній центр

нанобіотехнологій і функціональних наносистем

Спільний українсько-азербайджанський міжнародний науково-освітній центр нанобіотехнологій і функціональних наносистем (надалі НОЦ) входить до організаційної структури біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Задачами НОЦ:

– організація та контроль за проведенням пошукових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

– організація проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для потреб університету;

– розробка інноваційних проектів у сфері діяльності НОЦ;

– розробка технологічної документації для забезпечення трансферу технологій;

– аналіз інноваційних та кадрових потреб підрозділів університету у сфері діяльності НОЦ;

– аналіз інноваційних та кадрових потреб підприємств, організацій і установ, проведення моніторингу наукових досліджень та розробок у сфері діяльності НОЦ;

– розвиток матеріально-технічної бази для проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

– розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;

– впровадження інноваційних технологій навчання;

– матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності студентів, аспірантів та докторантів університету;

– організація та проведення конкурсів студентських науково-дослідних робіт, студентських наукових олімпіад, студентських наукових конференцій та семінарів;

– забезпечення інформування студентів з напрямків досліджень, що проводиться НОЦ;

– сприяння створенню науково-дослідних інститутів, лабораторій, проектно-конструкторських та технологічних бюро та інших наукових підрозділів у сфері діяльності НОЦ;

– сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції, створеної в результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних працівників;

– сприяння залученню кваліфікованих співробітників інших підприємств, організацій та установ для участі у науковій та навчальній роботі університету;

– організація оперативного інформаційного забезпечення учасників НОЦ;

– розвиток співпраці з науково-освітніми центрами та вищими навчальними закладами МОН України і Азербайджану, інститутами НАН України і Азербайджану, інститутами МОЗ України і Азербайджану, іншими науковими та освітніми установами.

– розширення міжнародної науково-технічної співпраці з навчальними закладами, організаціями, установами та організаціями з метою розширення у світовій системі науки та освіти.

Основними функціями НОЦ являються:

  • проведення спільних наукових досліджень в області нанобіотехнологій та функціональних наносистем, в тому числі в області створення нових функціональних матеріалів і систем із заданими та/чи керованими властивостями, матеріалів для біомедичних застосувань, нанобіоматеріалів і біоміметичних систем;
  • проведення візитів і стажувань наукових співробітників, аспірантів і студентів (включаючи їх навчальну освіту);
  • проведення спільних науково-дослідних робіт і публікація отриманих спільних результатів в наукових журналах і монографіях чи главах монографій, в т. ч. в журналах з імпакт-фактором і цитованих в науково-метричних базах даних (Scopus, Web of Science та ін.).